ບາງອີເມວເສຍໄປ (ຂໍ​ໂທດ)

By jcn50

ໃນວັນທີ 14/07/2023: ເນື່ອງຈາກການຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນເຊີບເວີສົດ, ອີເມວທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງ 8 ໂມງເຊົ້າ GMT ແລະ 2 ໂມງແລງ GMT ແມ່ນສູນເສຍ. A fast restoration of the service was prioritized over the very

ວິທີການຮັບທີ່ຢູ່ອີເມວຕະຫຼອດຊີວິດ

By jcn50

Everyone knows that your email address is one of the most important ways to stay connected in today’s world.
Whether you’re applying for a new job, trying to stay in touch with old friends, or keeping up with the latest news,
your email address is your key to the online world. But did you know that you can get a lifetime email address?
Here’s how:

1. Look for an email provider that offers lifetime email addresses. There are a few out there, but some are better than others.
Make sure to do your research before choosing one.

2. Once you’ve found a reputable email provider, sign up for an account. This will usually involve providing some basic
information, such as your name and location.

3. Pay the required fee. Lifetime email addresses typically come with a small yearly or monthly fee. Better yet: jcn50.com offers a lifetime email address for a one time flat fee!